คำไทยที่มักเขียนผิด

รวมหมวดหมู่ของคำไทยที่มักเขียนผิด ตามประเภทของคำ และแยกหมวดตามตัวอักษร

ทีมงานได้ทำการรวบรวมคำไทยที่มักเขียนผิด และทำการจัดกลุ่มหมวดหมู่ออกเป็นกลุ่ม ตามลักษณะของคำ และจัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ ไว้ให้ครบถ้วนแล้ว ดังต่อไปนี้


 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามประเภทของคำ


 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ